ALGEMENE VOORWAARDEN TEXCOM Comm V.
ALGEMEEN:
1.Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, ook indien zij in tegenspraak zouden zijn met de voorwaarden van de klant. Er kan enkel van afgeweken worden mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord. Door de klant eenzijdig aangebrachte wijzigingen zijn ons niet tegenstelbaar.
PRIJZEN:
2.Al onze prijzen zijn exclusief B.T.W. en transportkosten, behoudens andersluidende overeenkomst.
3.Onze offertes hebben een geldigheidsduur van 4 weken, behoudens andersluidende overeenkomst.
4.Belangrijke prijsstijgingen bij onze fabrikanten of leveranciers tussen de datum van de offerte aan de klant en de datum van de bestelling bij onze leverancier, ten gevolge van plotse en onvoorzienbare prijsstijgingen van grondstoffen, plotse en onvoorzienbare wisselkoersschommelingen of andere overmachtsituaties, kunnen aanleiding geven tot aanpassing van onze prijzen.
LEVERING: TERMIJNEN – TOLERANTIEMARGE – RISICO:
5.Vooropgestelde leveringstermijnen gaan in op het ogenblik dat TEXCOM de goedkeuring van het staal van de klant ontvangt.
6.De levertermijnen zijn niet bindend en dienen louter als inlichting. De overschrijding van de termijn kan in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch op enige vorm van schadevergoeding. Op de in de offerte vermelde aantallen is een tolerantiemarge van toepassing van 5 % in min of meer. Dergelijke afwijkingen zijn gebruikelijk in de textielsector en kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of schadevergoeding.
7.Op de in de offerte vermelde kleuren van de bestelde producten is een tolerantiemarge van
toepassing van 3% volgens de ISO 105/3-4 norm. Dergelijke afwijkingen zijn gebruikelijk in de textielsector en kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of schadevergoeding.
9.De afkeuring van een staal kan geen aanleiding geven tot verbreking van de bestelling door de klant. De nodige veranderingen, aanpassingen zullen worden uitgevoerd.
10.De levering wordt geacht voltrokken te zijn door overhandiging van de goederen aan de expediteur of de vervoerder, zelfs indien de kosten hiervan ten laste van TEXCOM zouden vallen. De datum van overhandiging geldt als leveringsdatum. De risico’s worden opdat ogenblik overgedragen.
EIGENDOMSVOORBEHOUD:
11.Geleverde goederen blijven eigendom van TEXCOM tot de volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven verworven, ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
BETALING:
12. Onze facturen zijn contant betaalbaar behoudens andersluidende bepaling. Betaling met cheque of wisselbrief moet voorafgaandelijk door TEXCOM aanvaard worden. In ieder geval moeten eventuele wisselbrieven geldig geaccepteerd en geavaliseerd zijn. Als de vervaldag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum valt, zijn de disconto- en presentatiekosten ten laste van de klant. Betaling wordt slechts gerealiseerd bij daadwerkelijke inning.
13.Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
14.Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht geven op nalatigheidsintresten, berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 10%.
15.Indien de betaling niet volgt binnen de 8 dagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling is de schuldenaar gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro.
16.De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen factuur, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
17.Indien het vertrouwen van TEXCOM in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt TEXCOM zich het recht voor, zelfs indien de goederen al geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper hierop weigert in te gaan behoudt TEXCOM zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit onverminderd de rechten van TEXCOM op alle schadevergoedingen en intresten.
PROTEST – KLACHTEN:
18.Facturen die niet geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na de verzendingsdatum worden
geacht aanvaard te zijn.
19.De aanvaarding van de goederen door de klant, die niet gevolgd wordt door een concreet gemotiveerde klacht, per aangetekend schrijven binnen de acht werkdagen na levering, zal als
definitieve aanvaarding beschouwd worden.
20.Behoudens bij ernstige en gegronde klachten en mits naleving van art. 18 en 19, kan TEXCOM niet verplicht worden om retourzendingen te aanvaarden. De loutere materiële in ontvangst name houdt geen aanvaarding van de retourzending in. Retourzendingen worden nooit aanvaard indien de goederen op één of andere manier behandeld, bedrukt, gedragen zijn of niet meer in originele verpakking zitten en/of op de oorspronkelijke manier gevouwen zijn. Bij retourzendingen die toch door TEXCOM aanvaard worden, blijven de transportkosten ten laste van de klant en wordt een administratieve kost van 8% van de waarde van de teruggenomen goederen aangerekend.
21.Indien binnen 2 jaar vanaf de levering van de goederen een verborgen gebrek of een gebrek aan overeenstemming opduikt, die reeds bestond op het moment van de levering, dient de klacht binnen de 2 maanden vanaf de ontdekking van het gebrek per aangetekende brief aan Texcom ter kennis worden gebracht.
VERBREKING – SCHADEVERGOEDING:
22.Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, heeft TEXCOM de keuze om uitvoering van de overeenkomst na te streven, dan wel een verbrekingsvergoeding te vorderen. In dat geval zal de schadevergoeding 30% van de verkoopprijs bedragen.
23.Voor goederen die voor de klant gepersonaliseerd moeten worden (bedrukking, borduring, aanbrengen labels,enz…) of voor speciale custom made bestellingen, zal de integrale verkoopprijs als schadevergoeding verschuldigd zijn, onverminderd het recht van TEXCOM om eventuele meer schade te vorderen.
24.In geval van overmacht heeft TEXCOM het recht om onuitgevoerde orders te annuleren zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding. Indien wij ons recht tot annulatie niet inroepen, kan de koper deze omstandigheden niet inroepen en moet hij zijn deel van de overeenkomst uitvoeren volgens de overeengekomen voorwaarden. Worden o.a. beschouwd als overmacht: oorlog , stakingen, defecten aan machines, explosie van generatoren of ieder andere omstandigheid buiten onze controle. Alle transportrisico’s, zoals oorlogsrisico’s, quarantaine, enz. zijn voor de klant.
BEVOEGHEID:
25.In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van TEXCOM alléén bevoegd.
Het Belgisch recht is van toepassing.

CONDITIONS GENERALES TEXCOM Comm V.
GÉNÉRALE:
1.Nos conditions générales sont réputées être admises par nos clients, même au cas où elles
seraient en contradiction avec leurs propres conditions générales ou particulières. Les conditions sous lesquelles la livraison s’effectue ne pourront déroger aux conditions susmentionées qu’en cas d’accord préalable par écrit. Les modifications apportées unilatéralement par le client seront nulles.
PRIX:
2.Tous nos prix sont hors T.V.A. et frais de transport, sauf sous stipulation contraire.
3.Toutes nos offres sont valables pendant quatre semaines, sauf sous stipulation contraire.
4.Les éventuelles hausses importantes de prix chez nos fabricants ou fournisseurs entre la date
de l’offre et la date de la commande chez notre fournisseur, à cause d’une importante hausse des prix imprévues des matières premières ou une fluctuation des taux de change, ou autres cas de forces majeures, pourront donner lieu à une révision et à une adaptation de nos prix.
LIVRAISON: DÉLAIS – TOLÉRANCE-RISQUE:
5.Les délais de livraison seront mis en vigueur dès que TEXCOM aura reçu l’accord de l’acceptation d’un modèle par le client.
6.Les délais de livraison mentionnés n’engagent pas le fournisseur: ils y figurent à titre purement indicatif. En aucun cas le client n’aura droit à une forme de dédommagement quelconque, ni rupture du contrat, pour un retard de livraison.
7.Les quantités mentionnées dans l’offre sont susceptible d’une tolérance de 5% en plus ou en
moins. Cette tolérance est inhérente au commerce du textile et ne donne droit à aucun dédommagement, ni à une rupture du contrat.
8.Les couleurs des articles commandés sont susceptible d’une tolérance de 3% selon le standard ISO 105/3-4. Cette tolérance est inhérente au commerce du textile et ne donne droit à aucun dédommagement, ni à une rupture du contrat.
9.La non-acceptation du model par le client ne donne pas droit à une rupture de la commande par le client. Les adaptations nécessaire seront faites.
10.La livraison est estimée accomplie et les risques sont transférés par la tradition des marchandises à l’acheteur ou au transporteur, même si les frais étaient à charge de TEXCOM
La date de tradition pourra dans ce cas être considérée comme date de livraison
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ:
11.Les marchandises restent propriété de TEXCOM jusqu’au paiement intégral du prix. Tous les risques sont à charge de l’acheteur. Les accomptes payés restent acquis à TEXCOM pour compenser les éventuelles pertes lors de la revente.
PAIEMENT:
12.Nos factures sont payables au comptant sauf sous stipulation contraire. Le paiement par chèque ou lettre de change doit être accepté par TEXCOM. Une éventuelle lettre de change doit, dans tout les cas, être valablement acceptée et avalisée. Si la date d’échéance ne tombe pas après les 30 jours de la facturation, les frais d’escompte et de présentation seront à charge du client. Le paiement ne sera réputé accompli qu’après réception des fonds.
13.Le fait de tirer et/ou accepter des traites ou d’autres effets de commerce ne peut impliquer une novation et ne constitue aucune dégression aux conditions de ventes.
14.Tout montant non payé à la date d’échéance, produira automatiquement et sans mise en dedemeure des intérêts, calculés a base de l’index legal Belge, majoré de 2%, avec un taux minimum de 10%.
15.Si le paiement n’est pas effectué dans les huit jours suite à l’envoi d’une lettre recommandée, le débiteur sera redevable d’une indemnité forfaitaire de 10% calculée sur le montant de la facture, avec un minimum de 75 euro.
16.Le non paiement à la date d’échéance d’une seule facture, rend le solde restant du de toutes les autres factures, même non échues, immédiatement et de plein droit exigibles.
17.Dans le cas où la confiance de TEXCOM dans la solvabilité de l’acheteur est compromise par des actes d’exécution judiciaire vis-à-vis de l’acheteur et/ou tout autre événement prouvé, qui viole la confiance dans la bonne exécution par l’acheteur de ses obligations ou qui la rend impossible, TEXCOM se réserve le droit d’annuler la commande ou une partie. TEXCOM conserve ses droits à toute indemnité et aux intérêts.
CONTESTATION-RÉCLAMATION:
18.Les factures qui ne sont pas contestées dans les 8 jours qui suivent l’envoi, seront considérées comme acceptées.
19.La réception des marchandises, non suivie d’une réclamation faite par lettre recommandée dans les huit jours ouvrables suivant à la livraison et indiquant de façon précise les griefs, sera consicomme acceptation définitive.
20.Sauf réclamation grave et fondée et en respectant les art. 18 et 19, TEXCOM n’est pas tenue
d’accepter tous les retours. La réception matériel n’est pas l’acceptation du retour. Ne seront
jamais acceptés, les retours contenant de la marchandise qui aurait été, d’une façon ou d’une
autre, traitée, imprimeé, portée ou quand elle n’est plus dans l’emballage d’origine et/ou pliée
comme à l’origine. Dans les cas d’acception par TEXCOM d’un retour, les frais de transports resteront du par le client et une charge administrative de 8% sera calculée sur la valeur des marchandises etournées.
21. Si dans 2 ans de la livraison des marchandises un vice caché ou une non-conformité surgit, qui existait déjà au moment de la livraison, la plainte devrait dans les 2 mois suivant la découverte du défaut être communiqué au Texcom par lettre recommandée.
RÉSILIATION – INDEMNITÉ DE DOMMAGE:
22.Si le client annule la commande TEXCOM se réserve le droit de faire respecter le contrat, sinon le client sera redevable d’une indemnité équivalente à 30% du prix de vente.
23.Pour les marchandises personnalisées (imprimées, brodées, étiquetées, etc…) ou pour les commandes ‘custom-made’, le prix intégrale sera redevable, sans préjudice de TEXCOM à d’autres dommages supplémentaires à recouvrer.
24.En cas de force majeure nous avons le droit d’annuler les commandes ou des parties de commandes non exécutées, sans que cela puisse donner lieu à une indemnité. Si nous ne faisons pas usage de notre droit d’annulation, l’acheteur ne peut invoquer ces circonstances et est tenu à l’exécution du marché aux conditions convenues. Sont en autres considérés e.a. comme cas de force majeure: guerre, grève, incendie, panne de machines, explosion de générateurs ou tout autres circonstances hors de notre contrôle. Tous risques de transport y compris les risques de guerre, quarantaine, etc… sont pour l’acheteur
COMPÉTENCE:
25.En cas de litige les Tribunaux de l’Arrondissement Antwerpen ou les Tribunaux du domicile de l’acheteur, au choix de TEXCOM seront uniquement compétents.
La loi Belge est applicable.

Share This